نظم رابطه

زنجیر سرنوشت گفتار خاتمه - ما و عالم
وقتی که آفتاب به زمین می‌تابد همین تصویر تابش به کرۀ ماه منتقل می‌شود و ماه باز آن را به جای دیگر منعکس می‌نماید.

نکتۀ دیگری که در این باره می‌فهمیم نظم عجیب خلقت در رابطۀ اجزاء عالم است. با وجود این همه تصاویر و تظاهرات و تجلیات بی‌شمار و غیرقابل آمارگیری که در عالم لایتناهی منعکس می‌گردد هیچگونه تداخل و تزاحمی در بین نیست یعنی وجود و مدار و مسیر و عملکرد آنها مزاحم یکدیگر نمی‌باشد بلکه هرکدام در مسیر و مدار و وظیفۀ معین خود سیر می‌کنند و همه آنها با کمال نظم و ترتیب وظیفۀ خود را انجام می‌دهند در حالیکه ظاهراً مدار آنها در داخل یکدیگر سیر می‌نماید.
مثال بسیار کوچک آن سیّاله‌های مغناطیسی جوّ است که هزاران امواج فرستنده رادیو در دنیا امواج را می‌فرستد ولی به علت اختلاف بسیار کوچکی که در طول موج هریک وجود دارد از هم متمایز هستند و با هم تزاحم و تداخل ندارند در حالی که همه ظاهراً در یک محیط و در داخل هم عمل می‌کنند.
این است درس دیگری از خداشناسی واقعی و نظم شگفت‌انگیز عالم که از این زاویه بررسی گردید و درواقع کمک به فهم قدرت حقیقی یزدان خواهد نمود.