اقتدار و ضعف

زنجیر سرنوشت گفتار خاتمه - ما و عالم

ما نسبت به سلول‌های خود نسبتاً مقتدر هستیم و عمل ما در سرنوشت آنها تأثیر می‌کند (مانند اینکه اگر خوراک بخوریم تقویت می‌شوند والا ضعیف خواهند شد و احیاناً از بین می‌روند و همچنین توجهی از لحاظ نظافت و مراقبت و بهداشت و غیره که از طرف ما صورت می‌گیرد در آنها مؤثر است).
اما نسبت به عالم لایتناهی بسیار ضعیف هستیم ولی عالم نسبت به ما همه نوع قدرت دارد.