آگاهی و بی‌خبری

زنجیر سرنوشت گفتار خاتمه - ما و عالم
ما نسبت به سلول‌های خود نسبتاً مقتدر هستیم اما نسبت به عالم لایتناهی بسیار ضعیف هستیم ولی عالم نسبت به ما همه نوع قدرت دارد.

سخن خود را به پایان می‌رسانم و با گفتاری موجز دربارۀ رابطۀ ما با عالم خلاصه‌ای از آنچه در این کتاب و سایر بخش‌های حکمت نوین بیان گردید به عنوان یادآوری تذکر می‌دهم.
این هم فرعی از درس خودشناسی است که به خداشناسی منجر می‌گردد. ما نسبت به میلیاردها میلیارد سلول‌های خود آگاهیم درحالیکه آنها از ما خبر ندارند و نمی‌دانند ما چه می‌کنیم. حال ما نسبت به عالم نیز چنین است یعنی ما که مانند سلول‌ها و ذرات عالم هستیم از وجود و تشکیلات عالم خود خبر نداریم درحالیکه عالم کلی از ما آگاه است.