کار و فعالیت تعدیل‌کننده است

زنجیر سرنوشت بررسی در روحیۀ برخی اشخاص

علاوه بر اموری که بیان گردید، چیز دیگری که باعث تعدیل حالت روحی مفرط می‌شود کار و فعالیت و اشتغال داشتن برای رفتن به سوی هدف است. بیشتر، کسانی از این وضع زیان می‌بینند که زندگی نسبتاً راکد و غیرفعالی دارند. افرادی که سرشان به کار گرم است و به دنبال انجام هدف‌های خویش هستند، ولو اینکه گاهی در معرض حملۀ فرح مفرط و زیان‌های آن قرار گیرند اشتغال به کار و درگیری‌های آن مانع از آن است که لطمۀ زیاد ببینند.