وصال بی‌خاصیت

زنجیر سرنوشت بررسی در روحیۀ برخی اشخاص

آری چنین است والا اگر کامجویی و وصلت‌ها چنان ثمرهایی می‌داد بایستی افرادی که شبانه‌روز در آغوش دلبران به سر می‌برند و زندگی را تا صبح با گلرخان زیبا می‌گذرانند ثمرۀ عشق جنسی و وصالشان شاهکارها به وجود آورد، در حالی که از هیچ‌یک از این قبیل مردمان اثری که روح را بنوازد به وجود نیامده و هرچه هست از طایفۀ محرومان عشقی است.