آثار روحی و حرارت

زنجیر سرنوشت اختلاف حرارت و اختلاف حالت حزن و شادی
عنوهیجان سلول‌ها در حال فرح طوری است که وقتی از حد متعادل خارج می‌شود اعصاب دچار نوعی هیجان می‌شوند و گاهی هیجان طوری است که دیگر نمی‌تواند در جای خود مستقر شود، تکان می‌خورد، می‌رقصد و می‌دود.ان

تولید حرارت تنها در مورد امور جسمانی نیست بلکه اعمال روحی نیز در ایجاد حرارت در بدن تأثیر می‌کند و مثلاً شرم و خجلت یکی از حالاتی است که فوراً در قسمتی از ناحیۀ سر، مخصوصاً چهره اثر کرده و یک موج حرارتی شدید به آنجا می‌راند که خود شخص به خوبی حرارت آن را حس می‌نماید. در مورد عصبیت هم همین‌طور است که بعداً بیان می‌شود.
این مطلبی است که همه کس در خود و دیگران آزموده است و در محاورات هم می‌گویند «فلانی از خجلت قرمز شد، سرخ شد» گاه این سرخی به قدری نمایان است که باعث تعجب می‌شود. همین‌طور است حالت خوشحالی زیاد که قسمتی از بدن مخصوصاً قسمت سر را گرم می‌نماید و یک حرارت غیر عادی در انسان ایجاد می‌کند. یکی از علل زیان‌بخش بودن فرح مفرط همین حرارت غیر عادی است که سلول‌ها را آزار می‌رساند.