نور مقدس است

زنجیر سرنوشت بررسی دربارۀ حرارت و برودت یک نظریه

در همۀ ادیان آتش و نور را مقدس می‌دانند و بشر همیشه برای آنها احترام قائل بوده است. در دین زرتشت و در دین کلیمی برای آتش احترام خاص قائل هستند زیرا زرتشتیان آتش را حیاتبخش و کلیمیان وسیلۀ تکلم خداوند با حضرت موسی (ع) می‌دانند.
در دین مقدس اسلام نور را با یزدان یکی می‌دانند و می‌فرماید «الله نور السموات و الارض» : خدا نور آسمان‌ها و زمین است.
پس ملاحظه کردید که سخن ما دربارۀ اهمیت حرارت در زندگی و اثر حیات‌بخش آن و یکی بودن حرارت و روح، اینک به یک حقیقت دیگر رسید که حرارت و آتش و نور همه یکی گردید و آن هم به اعتقاد همه ادیان همان یزدان است.