تبدیل دلیل چیست؟

زنجیر سرنوشت بررسی دربارۀ حرارت و برودت یک نظریه

این تغییر و تبدیل قوا به یکدیگر که با کمال آسانی انجام می‌گیرد دلیل بر آن است که اصلیت این قوا یکیست و از لحاظ ماهیت اصلی با هم تفاوتی ندارند و اگر تفاوت در آنها می‌بینیم همان جلوه‌ها و تظاهرها و نمودهایی است که در حالات گوناگون به ما نشان می‌دهند، مانند هنرپیشه هزارچهره‌ای که هرشب لباسی دیگر می‌پوشد و در نقشی نو بازی می‌کند.
این مطلب بسیاری از رموز آفرینشی را دربارۀ لطیف‌هایی که معنویات می‌خوانیم برای ما حل می‌کند. پس اگر روح را کالری یا هوا یا نیرو یا نور بخوانیم اسم‌گذاری متضاد نکرده‌ایم بلکه نام‌ها و جلوه‌های مختلف یک حقیقت واحد را بیان داشته‌ایم.