تضادی در بین نیست

زنجیر سرنوشت بررسی دربارۀ حرارت و برودت یک نظریه

در اینجا ممکن است ایرادی در ذهن خواننده پیدا شود که چطور می‌شود روح هم حرارت باشد، هم هوا باشد، هم حرکت باشد؟ جواب این است که هیچ اشکالی در بین نیست. این اشیاء و قوا در اصل همه یکی هستند و وحدت دارند یعنی اصل وحدت در سراسر عالم برقرار است و آنچه ما تفاوت ظاهری می‌بینیم تجلی‌ها و حالات گوناگون و تغییر شکل‌ها است.