وضع خورشید

زنجیر سرنوشت بررسی دربارۀ حرارت و برودت یک نظریه

این نکته هم گفته می‌شود که وضع حرارت خورشید در داخل و خارج یکنواخت و یکسان نیست. ممکن است اینطور فکر کنند که کره یا گلوله خورشید هم مثل زمین دارای پوسته است و پوسته رویی آن نسبت به حرارت داخلی خیلی کم‌حرارت‌تر است و این کره نیز مثل زمین منتها با نسبت خیلی بیشتر که مربوط به حجم آن و عمر آن است یک درون بسیار گداخته دارد.

دلیل این موضوع آتشفشان‌های عظیمی است که اغلب در سطح خورشید اتفاق می‌افتد که لهیب شعلۀ آن صدها کیلومتر از سطح خورشید بالا می‌زند و درخشندگی این لهیب‌ها بیشتر از تشعشع معمولی خورشید است. دانشمندان این موضوع را مکرراً دیده و آزموده‌اند و زیاد اتفاق می‌افتد.

این شعله‌زنی و آتشفشانی دلیلی جز این ندارد که مواد از داخلی بسیار پرلهیب‌تر برمی‌خیزد، بر سطح کره خورشید می‌ریزد و حرارت آن را که در اثر تماس با فضا و تشعشعات زیاد کاهش پیدا می‌کند دوباره تأمین می‌سازد.