حکمت قطب و یخ‌بندان چیست؟

زنجیر سرنوشت بررسی دربارۀ حرارت و برودت یک نظریه
بعد از دوران طولانی، وضع زمین عوض می‌شود و آن قسمتی که یخ‌بندان بود کم کم به تحرک می‌افتند.

حکمت و فلسفه آن این است که وقتی یک قسمت زمین را یخ‌بندان فرا گیرد، در زیر یخ‌ها و داخل یخ‌ها موجودات زیادی وجود دارند که به علت برودت، حیات آنها محفوظ است تا وقتی که مشیت الهی (تغییرات لازمه طبیعت) تعلق گیرد و ورق عوض شود.
مقصود از عوض شدن ورق این است: همانطور در یک کتاب که مجموعه داستان متوالی و مختلف در آن باشد وقتی ورق می‌زنیم داستان سابق تمام می‌شود و داستان جدیدی پیش می‌آید، در کرۀ زمین هم ترتیب همین است که بعد از دوران طولانی، وضع زمین عوض می‌شود و آن قسمتی که یخ‌بندان بود کم کم به تحرک می‌افتد و برعکس قسمتی که در هوای ملایم و معتدل بود کم کم به صورت یخ‌بندان درمی‌آید تا به شکل ذخیره جدیدی درآید و برای عهود بعد حفظ شود.