حیات در قطب

زنجیر سرنوشت بررسی دربارۀ حرارت و برودت

حتی در قطبین زمین هم که سراسر پوشیده از یخ است چون در فصل تابستان یخ‌ها کم و بیش ذوب می‌شوند فعالیت حیاتی آنها برقرار است و در زیر یخ‌ها و در آب‌های سرد ماهیان همچنان به زندگی مشغولند و در خاک‌های آن نیز کرم‌ها و سایر حشرات مخصوص به حیات خود ادامه می‌دهند و حتی در بعضی نواحی روی یخ خزه‌های مخصوص به وجود می‌آید که زنده هستند.