برای تأمین کالری

زنجیر سرنوشت بررسی دربارۀ حرارت و برودت

برای تأمین کالری انسان محتاج است که از عواملی چند استفاده کند. اوّلاً حرکت و گردش که آن هم به چند نوع تقسیم می‌شود. یکی حرکت و گردش اجباری است که در قلب و خون دائماً جریان دارد و اگر قطع شود کالری هم از انسان قطع می‌گردد. این است که پیوسته قلب در حال ضربان و خون در حال گردش است. همین گردش سریع ایجاد حرارت می‌نماید. نوع دوم حرکت، ورزش و راه رفتن و حرکت دادن به عضلات و اندام است که باعث تولید حرارت می‌شود. دربارۀ رابطۀ حرکت و حرارت بعداً نیز سخن خواهیم گفت. سوم استحمام و تطهیر بدن و ماساژ است که دستور کامل آن بعدها بیان می‌گردد. چهارم تطهیر روحی و اخلاقی که باعث ایجاد تعادل است، موجب ایجاد تحرک در بدن می‌گردد و از افراط‌ها و تفریط‌هایی که ممکن است در این راه پیش آید جلوگیری می‌کند. این مطلب را نیز بعدها به تفصیل بیان خواهیم نمود. پنجم سازمان پوست در سراسر بدن است که مأمور است گرمای بدن را منظم سازد و برای این کار وسائل مختلفی به کار می‌برد.