گردش جبری

زنجیر سرنوشت بررسی دربارۀ حرارت و برودت

از سخنانی که طی صفحات قبل بیان گردید چنین دانستیم که گردش زمان و تحولاتی که انسان را به حرکت می‌اندازد و در حقیقت نتیجۀ حرکت همان سیّاله‌هاست که در اثر جبر یعنی برنامۀ کارخانۀ عالمی است و این حرکات سوق‌دهنده، گاهی انسان را به سوی فعالیت بیشتر می‌برد و گاهی به سوی رکود و سردی و فعالیت کمتر. این مطلب است که در شعر سرلوحۀ کتاب به نام نسیم و سعیر خوانده شده است.