خدمت به بشریت

زنجیر سرنوشت شدت و ضعف و بلندی و پستی

با انجام این قبیل روشنگری‌ها خدمت بزرگی به عالم بشریت به عمل می‌آید، چرا که برخی امور به علت آشکار بودن و ثابت بودن قبول همگانی یافته ولی علل اصلی موجبه آن مجهول بوده است با در دست داشتن قاعده کلی روشن شده و خیال‌ها آسوده می‌شود و مجهول از دایرۀ ذهن برطرف شده نور تابان معلوم بر مغز می‌تابد و معنویت انسان را روشن می‌سازد.