انجام کار به وقت

زنجیر سرنوشت شدت و ضعف و بلندی و پستی

همگی ما دیده و آزموده‌ایم که در هر کاری بایستی شرایط مختلف و مخصوصاً وقت انجامش فرا رسیده باشد تا قرین موفقیت گردد. کاری که بدون توجه به وقت و خارج از موقع صورت گیرد تضمین موفقیت ندارد و برعکس، کاری که درست به موقع انجام گیرد احتمال موفقیتش خیلی زیاد است.

علت ظاهری امر این است که هرچیزی برای یک موقع معین است نه وقت دیگر. اگر در همان وقت صورت گرفت خوب است.

مثلاً غذایی که یک آشپز تهیه می‌کند برای این است که عده‌ای گرسنه را به موقع خوراک دهد. اما وقتی این غذا دیر تهیه شد و هرکسی خود را به ترتیبی سیر کرد، دیگر غذای مزبور چه فایده دارد و به درد آنها نخواهد خورد. اگر هم بخواهند برای بعد بگذارند، دیگر لطف غذای تازه را نخواهد داشت.