فرصت و سرنوشت

زنجیر سرنوشت شدت و ضعف و بلندی و پستی

اگر تعجب می‌کنید که با اعتقاد راسخ به سرنوشت چرا می‌گوییم بایستی از فرصت استفاده کنید، پس بدانید که فرصت همان بادی است که پرۀ آسیا را به حرکت می‌اندازد و فرصت همان سیّاله‌ایست که انسان را به جلو می‌راند و این امری است خارج از اختیار انسان و فشاری است، حرکتی است، به جلو راندنی است از سوی تقدیر. درواقع همان عمل سیّاله‌ها است که در این کتاب شرح آنها بیان می‌گردد.
اما اینکه وظیفه انسان در قبال این فرصت‌های سرنوشتی چیست مطلبی است که بیان می‌کنم.