اوج و حضیض

زنجیر سرنوشت شدت و ضعف و بلندی و پستی

گاهی این حالات به صورت افراطی دیده می‌شود و لذا آن را به عنوان اوج و حضیض نامیده‌اند. می‌دانید که در اصطلاح نجوم قدیم اوج به معنی بالاترین نقطه یک کوکب در مسیر خود و حضیض، پایین‌ترین نقطۀ آن است. لذا اختلاف حالات مردمان یا ملت‌ها را " اوج عزت" و "حضیض ذلت" نامیده‌اند.
این امری است کاملاً روشن و مشهود و آن را در همه جا به وفور می‌توان دید. با مطالعه در زندگی همۀ افراد بشر حالات چندی را می‌توان یافت که در اوج رفعت و موفقیت است و گاهی در پایین‌ترین درجات ناکامی و ذلت. این چیزی است که همه دیده و آزموده‌اند و حتی آن را به عنوان یک قاعدۀ روشن پذیرفته‌اند. حافظ شیرین‌سخن می‌فرماید (هرکسی پنج روزی نوبت اوست) خلاصه بگویم: حالات موفقیت و یا به اصطلاح " اوج کامیابی" در زندگی هرکسی رخ می‌دهد و شکست هم برای همگان پیش می‌آید.