حالات دوگانه

زنجیر سرنوشت شدت و ضعف و بلندی و پستی

افراد دقیق و فکور و اهل مطالعه این نکته را در زندگی خود یافته‌اند و دیگران نیز کم و بیش آن را آزموده‌اند. چیزی که مسلم است ایام عمر آدمی یکسان نیست و از لحاظ پیروزی در کارها و بازدهی امور تفاوت بارز دارد.
روزی چنان اوضاع و احوال برای انسان مساعد است که به هرکاری دست می‌زند موفقیت به دنبال آن است، پی هرچیز می‌رود پیروز می‌شود، به هر اقدامی رو می‌کند، نتیجه می‌گیرد و اگر در آن روز یا در آن برهه از زمان چند کار را شروع کند به نتایج خوبی می‌رسد.
اما موقع دیگر هست که حتی بیش از سابق تلاش و کوشش می‌کند و دنبال کار می‌رود ولی نتیجه نمی‌گیرد. پی هر کاری می‌رود شکست می‌خورد و به دنبال هرچه برمی‌آید مأیوس از آن برمی‌گردد.