حالات مختلفه انسان

زنجیر سرنوشت شدت و ضعف و بلندی و پستی

هرکسی که در زندگی خود مطالعه کند به این مطلب برمی‌خورد که در حیات وی لحظاتی هست که از هر حیث برای انجام کار مساعد است و خود وی مستعد برای کار می‌باشد. بدن خود را خوب و آماده احساس می‌نماید و فکر خویش را برای انجام کار مناسب می‌بیند. به سوی هر کاری که می‌رود یک فعالیت و حرکت وسیع‌تری در خود احساس می‌نماید و کار را با نیروی بهتری انجام می‌دهد.
برعکس گاهی اتفاق می‌افتد که آن فعالیت که در خود دیده دیگر وجود ندارد. یک نوع خونسردی و رخوت به او دست داده که وی را مانع از انجام کار می‌شود و آن طور که بایستی باشد دل به کار نمی‌دهد. نوعی سستی سراسر وجودش را فراگرفته است.