عمل متقابل ما و سلول‌ها

زنجیر سرنوشت بحثی در موضوع تصادف

آنچه به عنوان جملۀ معترضه دربارۀ خودآزاری گفته شد موضوع لازمی بود که به عنوان تذکر بیان گردید و جایی که وحدت در امر اخلاقی به قدری دقیق است که آزردن خود را دارای مسئولیت می‌داند به طریق اولی آزردن دیگران را نیز سخت تقبیح می‌نماید.
اینک می‌گویم همان طور که ما سلسله‌مراتب فشارهای سیّاله‌ها را دریافت کرده و آنها را به سلول‌های خود با نظم سلسله‌مراتبی منتقل می‌نماییم، عکس این عمل نیز صادق است، یعنی سلول‌های ما با پوسته‌هایشان (که بعداً شرح داده می‌شود) جنبش سیالات را پذیرفته و مجموع این حرکات کوچک یک حرکت کلی و واحد را تشکیل می‌دهد که کالبد ما را به تحرک می‌اندازد.
همین موضوع دربارۀ ما و کرۀ زمین و واحدهای بزرگتر نیز صادق است و فشارهایی که به ما اجزاء زمین وارد می‌شود مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهد که در زمین اثر می‌کند و همانطور که زمین برای ما زندگی‌بخش است ما هم برای زمین زندگی‌بخش هستیم چنانکه رابطه ما و سلول‌هایمان همین‌طور است و این موضوعی است که بعدها شرح داده می‌شود.