اهمیت خودآزاری

زنجیر سرنوشت بحثی در موضوع تصادف
اگر کاری کنیم که زخمی در بدن ما ایجاد شود چون میلیون‌ها سلول در آنجا متألم می‌شوند یا از بین می‌روند لذا مسئولیت آن با ماست که چنین کاری به دستمان انجام شده است.

تا آن زمان همه فکر می‌کردند که فقط آزردن دیگران مسئولیت دارد و خودآزاری مسئولیتی نخواهد داشت زیرا همه بدن را متعلق به خود می‌دانستند که شخص هرچه می‌خواهد با آن انجام دهد. اما حکمت نوین اعلام داشت که خودآزاری مثل آزار دیگران است زیرا این بدن متعلق به ما نیست و همانطور که کشتن دیگران مجازات دارد "خودکشی" هم در عالم حقیقت دارای مجازات است. یک زخم به خود زدن و لطمه به خویش وارد کردن در زمرۀ "خود" آزاری است.

حتی این عادت که برخی اشخاص به آن مبتلا هستند که در موقع افسوس دست بر هم می‌زنند و یا سیلی وارد می‌آورند، آن هم مسئولیت دارد زیرا این عمل درظاهر کوچک باعث از بین بردن تعداد کثیری از سلول‌های سطح پوست می‌شود.