خودآزاری

زنجیر سرنوشت بحثی در موضوع تصادف

نه‌تنها در این موارد که گفته شد، بلکه هر عملی که انجام می‌دهیم که نتیجۀ آن وارد کردن زیان یا لطمه به بدنمان باشد، مستقیماً مسئول هستیم. مثلاً اگر کاری کنیم که زخمی در بدن ما ایجاد شود چون میلیون‌ها سلول در آنجا متألم می‌شوند یا از بین می‌روند لذا مسئولیت آن با ماست که چنین کاری به دستمان انجام شده است ولو اینکه در اثر سرنوشت باشد. تمرین و دقت انسان را در مسیری قرار می‌دهد که با توارد تقدیر می‌تواند او را از مسیر زشتی‌ها دور نگاه دارد.
این است که «حکمت نوین» در سال 1320 در کتاب راه راست که چندین بار چاپ شده است، یکی از اصول اخلاقی را "اجتناب از خودآزاری" دانست و مجازات آن را مثل مردم‌آزاری شمرد.