برنامۀ سرنوشت

زنجیر سرنوشت بحثی در موضوع تصادف

برنامۀ سرنوشت مرتب و منظم است ولی ما از آن اطلاع نداریم و قاعدتاً هم، نبایستی داشته باشیم زیرا ما جزئیم و تابع کل و همانطور که یک مهره کوچک نمی‌تواند خبری از برنامۀ کارخانۀ عظیم داشته باشد و همانطور که یک سلول بدن ما نمی‌تواند از برنامۀ زندگی ما آگاه شود و فرضاً هم بشود چندان فایده‌ای به حال او ندارد، همان‌طور نیز ما، که به همراه این برنامه در حال حرکتیم، اطلاعی از امور و جزئیات برنامۀ آن نداریم و همین عدم اطلاع است که موجب انکار از طرف کسان می‌شود.