نقشه‌های واحد

زنجیر سرنوشت فیزیولوژی و علل طبیعی انجام وظیفه

خلاصه سری‌های معین و مشخصی به صورت نقشه، برنامه، پروگرام، پروژه، روش، متد و هرچه می‌خواهید بنامید در عالم لایتناهی جریان دارد که در همه جا به صورت‌های مختلف و بر حسب موقع و مکان و اشیاء گوناگون تنوع‌های متناسب یافته است مثل نقاشی که نقشه‌های خود را بر یک بوم نقاشی، بر پارچه، بر سنگ، برای بافتن قالی، برای پیاده کردن روی چوب، خلاصه در هر کجا نوعی قلم می‌زند ولی اصول کارش همان است و همان نقشه‌ها می‌باشد.