نیاز چیست؟

زنجیر سرنوشت فیزیولوژی و علل طبیعی انجام وظیفه

در حقیقت نیازی که ما در خود احساس می‌کنیم و به صورت‌های مختلف مثل گرسنگی، تشنگی، خواب، عمل جنسی، استراحت، تفریح، حرکت، فعالیت، تمدد اعصاب و غیره در ما پدید می‌آید ابتدا به ساکن در وجود خود ما پیدا نمی‌شود زیرا وجود ما بدون در نظر گرفتن سلول‌ها چیزی نیست و این احتیاجات برای نخستین بار در سلول‌ها به وجود می‌آید و آن گاه به مغز ابلاغ و به صورت یک نیاز انسانی جلوه‌گر می‌شود.
مثلاً هرگاه سلول‌ها غذای خود را مصرف کردند و قدری بی‌غذا ماندند نیاز به غذا در آنها پیدا می‌شود و اگر تشنه و بی‌آب شدند نیاز به آب در آنها پدید می‌آید و اگر مواد مربوط به امور جنسی در بدن جمع شود نیاز به دفع آن حاصل می‌شود و اگر سلول‌ها فعالیت زیاد داشته باشند خسته می‌شوند و نیاز به سکون نسبی و استراحت پیدا می‌کنند و قس علیهذا.