ترکیب عوامل لطیف

زنجیر سرنوشت جبر زندگی جبر زندگی - قسمت دوم
ذرات فضایی در موقعی که فشار باد کم باشد و به صورت نسیم بوزد باعث ایجاد نرمش و لطافت و ظرافت است و هنگامی که بر درختان و گیاهان بوزد به آنها روح و حیات می‌بخشد.

در مورد برق و طوفان گفته‌ایم که هریک از اینها در عالم خود قدرت زیاد دارند ولی این نکته را هم باید دانست که وقتی عواملی چند دست به هم داد قدرت ظاهر می‌شود. مثلاً این ذرات که دارای قدرت تحرک هستند عواملی مانند جریان هوا و باد و سیّاله‌ها و غیره وجود دارند و با هم مخلوط می‌شوند که قدرت ظاهر و آشکار گردد.
ذرات فضایی در موقعی که فشار باد کم باشد و به صورت نسیم بوزد باعث ایجاد نرمش و لطافت و ظرافت است و هنگامی که بر درختان و گیاهان بوزد به آنها روح و حیات می‌بخشد، اما وقتی باد قوی‌تر بوزد و تبدیل به طوفان گردد درختان را می‌کَند و از جای برمی‌آورد. این همان ذرات است که در اثر ترکیب با حرکت سیّاله‌ها گاهی نوازشگر و گاهی مخرب می‌شوند.