تجزیه و تحلیل

زنجیر سرنوشت باز هم مسئلۀ احتیاج

فرض می‌کنیم در اطاقی نشسته‌اید و یک ظرف آجیل در مقابل شما هست و میل به خوردن نیز که نیاز جبری است در شما به وجود آمده و این میل به اجبار در شما حادث شده که از آن بردارید و بخورید. لذا جبر همان میل شما را وادار می‌کند که از آن استفاده کنید. اگر در این حال یک ظرف شکلات هم در مقابل شما باشد چون باز هم بدن شما به آن محتاج است و برای آن چندان تفاوتی ندارد که مواد مورد نیاز خود را از چه نوع غذاهای مختلف تأمین کند لذا میل به خوردن آن در شما به وجود می‌آید و شما را وادار به خوردن آن می‌کند.