علت موفقیت

زنجیر سرنوشت باز هم مسئلۀ احتیاج

وقتی وسائل برای کسی فراهم و آماده گردد و به جبر و سرنوشت در اختیارش قرار گیرد همان کار را به اجبار انجام می‌دهد و هرگاه وسائل طور دیگری فراهم شود اجبار او همان است چه بداند و چه نداند زیرا تقدیر وی را بدان سوی رانده و وسیلۀ انجام کار را در اختیارش نهاده و شخص همان را انجام خواهد داد.

البته این برنامۀ کلی است و در جزئیات انجام تقدیر نیز همانطور که گفتیم دائماً نیاز پی در پی پیدا شده و او را به سوی انجام کار سوق می‌دهد.

موضوع را با مثال‌های ساده تجزیه و تحلیل می‌کنیم.