مثبت و منفی

زنجیر سرنوشت اصل زیبایی است

مثبت و منفی یک امر اعتباری است برای ایجاد جریان صحیح حرکت و کار. دو سیم که از یک دستگاه بیرون می‌آید یکی را مثبت و دیگری را منفی می‌خوانند و چون این دو به هم پیوست از آنها کار به وجود می‌آید. مثلاً چراغ را روشن می‌کند، در حالیکه هردو به یک کارخانه و یک برق متصل هستند و جزئی تفاوتی که در آنها دیده می‌شود به خاطر وظیفه‌ایست که باید انجام دهند.