برای نظم

زنجیر سرنوشت اصل زیبایی است

شاید گویند برخی صفات هست که در نزد اکثریت خوب است و برخی صفات دیگر در نزد اکثریت زشت است. بلی این ممکن است درست باشد، ولی به خاطر نظم جامعه است چنانکه قانون ازدواج یک سری تشریفات عارضی است که برای نظم جامعه مقرر شده ولی اصل آن که به هم پیوستن زن و مرد باشد مهم است. هرچیزی برای اداره شدن و مرتب بودن قوانین و نظم‌هایی می‌خواهد و بدون نظم نمی‌توان کاری را مرتب ساخت. یک کارخانه، یک اداره، یک مدرسه و هرچه تصور کنید نظم می‌خواهد.
مفاهیم اخلاقی هم که اکثریت جامعه بشری قبول دارند برای نظم است و بایستی باشد.