روشن و تاریک

زنجیر سرنوشت اصل زیبایی است

روشنی و تاریکی هم مثل شب و روز است. وقتی سویچ چراغ زده می‌شود و سیل فوتون‌های نور در فضا پخش می‌گردد آن را روشن می‌خوانیم و به محض اینکه سویچ را بستیم همان محل، همان فضا، همان اطاق تاریک نامیده می‌شود در حالیکه محل همانست و عوض نشده بلکه عارضه‌ای به نام استفاده از نور این تغییر را به وجود آورد و در اصل تغییری داده نشد.