یک برداشت روشن از تغییر حالات انسان

زنجیر سرنوشت حالات دوگانه و تغییرات فکری انسان قبض و بسط‌های عالم

اگر شما در حال یک فعالیت شتاب‌آمیز باشید به طوری که ناچار تند حرکت کرده و زیاد تحرک داشته باشید این حال در شما اثراتی باقی می‌گذارد چنانکه مثلاً گردش خونتان سریع می‌شود، بدنتان را عرق فرا می‌گیرد، و در ضمن این آمد و رفت و به علت سرعت حرکت ذرات و سیّاله‌های بیشتری وارد بدن می‌گردد. در این حالت وضع فکری و سلیقۀ شما فرق می‌کند، ممکن است تصمیمات عجولانه بگیرید و کارهای شتاب‌آمیز بکنید.
اغلب جنایات و کارهای شدید پس از تحرک‌های تند و فعالیت‌های بیش از حد و یا عصبانیّت‌هایی که گردش خون را سریع می‌کند و انسان را از حال عادی خارج می‌نماید انجام می‌گیرد.