تغییر فکر در اثر غذا و هوا

زنجیر سرنوشت حالات دوگانه و تغییرات فکری انسان قبض و بسط‌های عالم

برای فهم مطلب می‌گویم: این موضوع مسلم گردیده که خوردن برخی اغذیه و اشربه در طرز فکر انسان مؤثر است. شخصی که در حال گرسنگی باشد با کسی که از غذای مطلوب استفاده می‌کند مسلماً طرز اندیشه‌اش تفاوت دارد.
این نکته نیز مسلم گردیده که کسی که مشروب الکلی می‌خورد یا مواد مخدر استعمال می‌کند طرز فکرش عوض می‌شود. علت اثر همان ذراتی است که با این مواد وارد بدن انسان می‌شود. همین طور است هوا و ذراتی که از طریق ریه و تنفس و حتی پوست بدن به کالبد آدمی داخل می‌گردد.