زیبا و زشت

زنجیر سرنوشت حالات دوگانه و تغییرات فکری انسان قبض و بسط‌های عالم

دربارۀ زیبا و زشت با اندکی تفکر این طور به نظر می‌رسد که موضوع، اختلاف سلیقه و نظر اشخاص است. وقتی چند شیئ پهلوی هم قرار گیرند و چیده شدن آنها تناسب معینی داشته باشد در نظر بیننده ایجاد حالتی از مطلوب یا نامطلوب بودن می‌کند و این امر یک حالت اصلی و ماهیتی (به قول فلاسفه قدیم جوهری) نیست بلکه عرفی است و وابسته به چندین اصل می‌باشد.
همچنین به فکر می‌رسد که این امر وابسته به سلیقه و دید اجتماع است و این سلیقه در معرض تغییر و تحول است.