همه‌چیز دوگانه

زنجیر سرنوشت حالات دوگانه و تغییرات فکری انسان قبض و بسط‌های عالم
هر پدیده‌ای در جهان از دو چیز ظاهراً متضاد ترکیب شده است مانند: روز و شب.

اصولاً بنای عالم بر این قرار داده شده که ظاهر امور بر محور دو قرار گیرد و از طریق جریان همین دو است که چرخ جهان هستی می‌گردد و دنیا اداره می‌شود.
در هر امری دقت و توجه ورزیم این حالات دوگانه را مشاهده می‌کنیم و هر پدیده‌ای در جهان از دو چیز ظاهراً متضاد ترکیب شده است مانند: روز و شب، سیاه و سپید، زیبا و زشت، روشن و تاریک، خوب و بد، مثبت و منفی، پایین و بالا، راست و چپ، سرد و گرم، روی و پشت، نر و ماده، مرد و زن، بلند و کوتاه، بزرگ و کوچک و انواع و اقسام آن که خود می‌توانید دریابید.