اسامی مختلف برای حالتی واحد

زنجیر سرنوشت حالات دوگانه و تغییرات فکری انسان قبض و بسط‌های عالم

در تمام مراحل زندگی تغییر حالات دیده می‌شود و اسامی مختلفی برای آن تعیین کرده‌اند. از این قبیل: قبض و بسط، فرج و شدت، خوشی و ناخوشی، پستی و بلندی، تباهی و عزت و لغاتی دیگر که این معنی را می‌رساند.
مقصود حالات مختلف زندگانی است که گاهی به سوی رفعت سیر می‌کند و انسان یا موجود را به اوجی که طبق استعداد و شرایط اوست می‌رساند و گاهی به حالت ذلت یعنی پایین‌ترین نقطه‌ای که طاقت آن را دارد فرو می‌برد.