حالات دوگانه و تغییرات فکری انسان قبض و بسط‌های عالم

زنجیر سرنوشت
     به گردش است ضمیر و به چرخش است بصیر           گهی   به سوی نسیم و گهی به سوی سعیر