اهمیت تدبر و تفقد

زنجیر سرنوشت ارتعاشات سیاله‌ها

بایستی در هر حال روی کلمات، اشعار، عبارات، سخنان، ضرب‌المثل‌ها و امثال و افکاری که به ما عرضه می‌شود تفکر کنیم و تمرکز نماییم تا بتوانیم نتیجۀ مطلوب را اخذ کنیم. اگر سرسری از آنها رد شویم و غور و اندیشه دربارۀ آنها روا نداریم به نتیجۀ مطلوب دست نخواهیم یافت.