حیرت در سرنوشت

زنجیر سرنوشت ارتعاشات سیاله‌ها

قدما این نکته را متوجه شده بودند که اشخاص بدون اینکه ظاهراً عاملی سبب شده باشد گاهی دچار شانس و اقبال و موفقیت می‌شوند و گاهی دچار حرمان و شکست و این امر را نشیب و فراز زندگی می‌نامیدند ولی نمی‌دانستند اصل آن چیست و چگونه است. در اینجا حقیقت روشن می‌شود.
فصول و سرما و گرما و گردش کرات نیز تقریباً چنین حالتی دارد. این سیّاله‌ها به مقدار عظیم نه‌تنها در کرۀ زمین در جولان هستند بلکه در همۀ فضا پراکنده‌اند مانند نور است که در همه‌جا هست نه اینکه رشته باریکی باشد که فقط در پیرامون محیط زیست بشر حرکت کند. پس موجودات در هر کجا باشند این تموج به آنها خواهد رسید.