نیروی روح

زنجیر سرنوشت دید ذرات
وقتی ما به این مسأله روشن و واضح و ملموس واقف شدیم و آن را بالعیان مشاهده کردیم می‌بینیم که چگونه ترکیب عوامل مختلف لطیف و غلیظ که در حقیقت هر دو در اصل وحدت دارند دست به هم می‌دهند شروع به تجلی و تظاهر می‌کنند و آن عملی را در صحنه نمایش گیتی به ظهور می‌رسانند که برای آن ساخته شده‌اند. گفتیم قدرت در لطافت است و هرچه لطیف‌تر باشد قدرت آن بیشتر است. اتومبیل که جسم ثقیل مرئی و متراکمی است قدرت حرکت ندارد و سوخت هم تا وقتی به صورت مایع مرئی ثقیل است با اینکه قدرت دارد هیچ کاری برای حرکت آن نمی‌تواند انجام دهد، ولی وقتی که از کاربراتور به صورت گاز رقیق داخل سیلندر شد و آن گاز با فشار پیستون متراکم گردید و با جرقه شمع مشتعل شد، به صورت حرارت زیاد و لطافت زیاد نامرئی درمی‌آید. در آن موقع است که پیستون را حرکت می‌دهد و این جنس بسیار لطیف جسم ستبر و بزرگ اتومبیل را حرکت می‌دهد. علت این افزایش نیروی سوخت اضافه شدن نیروی حرارتی انفجار است.