جسم تنها هم کار نمی‌کند

زنجیر سرنوشت دید ذرات

جسم ماشین هم که یک تودۀ متراکم به هم فشرده و متکاثف از همان نیروهای لطیف است وقتی بدون کمک نیروی لطیف برق باشد، نمی‌تواند کاری انجام دهد چنانکه ماشین بدون برق و بدون بنزین جز یک مشت آهن چیزی نیست ولو اینکه کاملاً سالم و آمادۀ کار باشد. اما وقتی نیرو وارد آن شد همان جسم ساکن و ساکت شروع به فعالیت و تظاهر می‌نماید و قدرت خود را نشان می‌دهد.