دید به سلسله‌مراتب

زنجیر سرنوشت دید ذرات
پس همانطور که سلول‌ها و گلبول‌های بدن ما در عالم خود و به تناسب و شیوۀ خاص خود دارای دید هستند ما هم که واحد بزرگتری هستیم به شیوۀ خود دارای دید می‌باشیم ولی سلول‌های ما اصلاً تصور نمی‌کنند که ما چنین دیدی داریم و آنها از حال ما خبر ندارند ولی ما از آنها اطلاعات نسبتاً کاملی داریم.