فرق بصیرت چشم و بصیرت باطن

زنجیر سرنوشت دید ذرات
در اینجا لازم است به این نکته اشاره کنم که وقتی سخن از بصیرت می‌گوییم باید مطلب را تفکیک کرد هرچند که درواقع هر دو یکی است. یکی بصیرت یعنی قوه و قدرت دید چشم است دیگری بصیرت به معنی قدرت درک یا دید باطن است. این دونوع نیز در اشخاص فرق می‌کند. مثلاً کسی که دید چشمش کم است یا نزدیک‌بین می‌باشد همان عمارت آسمانخراش را می‌بیند ولی نمی‌تواند نکات آن را با آن وضوح و روشنی و سهولتی که یک نفر که دارای چشم قوی و تیزبین و سالم می‌باشد بهره‌برداری کند ولی هردو آن را دیده و به تناسب چشم خود سنجیده‌اند. همین‌طور است قدرت دید باطنی که در عالم روشن‌بینی هم قدرت اشخاص متفاوت است و بعضی بهتر و زودتر و روشن‌تر درک می‌کنند و عده‌ای تیره‌تر و دیرتر، در همۀ امور عالم تفاوت وجود دارد