چگونه بینایی اضافه می‌شود

زنجیر سرنوشت دید ذرات
کسی به نیویورک برود و آسمانخراش‌های بزرگ آنجا را از نزدیک ببیند وقتی بعداً اسم آسمانخراش آن شهر برده شود فوراً عین آن در نظر وی مجسم می‌شود.

در اثر گردش، دیدن، ملاقات‌ها، سفرها و برخوردها روز به روز بر بینایی انسان افزوده می‌شود و معلوماتش دربارۀ جهان فزونی می‌گیرد. مثلاً اگر کسی به نیویورک برود و آسمانخراش‌های بزرگ آنجا را از نزدیک ببیند وقتی بعداً اسم آسمانخراش آن شهر برده شود فوراً عین آن در نظر وی مجسم می‌شود در حالیکه دیگران که فقط دربارۀ آن خوانده و یا شنیده و حتی عکس و فیلم آن را دیده باشند نمی‌توانند آن طوری که شخص سفر کرده دیده است در نظر مجسم نمایند. هرکسی آن را طوری تصور می‌کند و نمی‌تواند عظمت آن را از لحاظ حجم و بزرگی و نسبت با سایر ابنیه مجاور درک نماید. این است که از قدیم گفته‌اند شنیدن کی بود مانند دیدن.