کوشش در ترمیم

زنجیر سرنوشت تجلی بیشتر قدرت در لطافت است
این کوشش داخلی اعضاء به اضافه کمک‌هایی که از خارج می‌رسد (به وسیلۀ پزشک، دارو، جراح و غیره) همگی دست به هم داده و اگر بدن مستعد باشد نقص را برطرف می‌سازند. همه این کوشش‌ها از جانب روح و پریسپری صورت می‌گیرد که سعی دارند همیشه بدن را سالم نگاه دارند تا در انجام وظایف آن نقصی حاصل نگردد. کوشش عظیمی که عالم بشریت در راه معالجات خود مبذول داشته و ترقیات شگرفی که در علم پزشکی پیدا شده و همچنان با سرعت ادامه دارد همگی حاکی از علاقۀ روح برای حفظ سلامت جسم و انجام تکالیف دنیوی است.