تظاهر پریسپری‌ها

زنجیر سرنوشت تجلی بیشتر قدرت در لطافت است
در حال خواب جسم انسان سردتر و دارای فعالیت کمتری است و همین رخوت در او حالت خلسه‌ای ایجاد می‌کند که پریسپری او را آزادی، فرصت و قدرت دید و مشاهده بیشتری می‌دهد.

آری همۀ اینها که در رؤیا می‌بینیم پریسپری‌ها هستند اعم از پریسپری‌های تحول یافته یعنی آنهایی که جسم از آنها تفکیک شده و با روح به سر می‌برند، یا پریسپری‌هایی که هنوز در عالم جسمی هستند ولی آنها هم در حالت رخوت خواب آزادی بیشتری دارند که با ما تماس بگیرند و یا پریسپری ما آزاد است که نزد آنها رفته و با آنها ارتباط حاصل کند. در آن حالت دیگر حرکت ما محدود به چارچوب این دست و پا نیست که با آن کار کنیم یا راه برویم، بلکه با نیروی قوی پریسپری در جاهای دوردست و آنجا که در بیداری نمی‌توانیم به سرعت برویم حرکت خواهیم کرد. دیگر دید ما محدود به این دو چشم نیست بلکه خیلی چیزهای دوردست را می‌بینیم. گوش ما محدود به دریافت تموج از راه گوش نمی‌باشد. غذایی را که در خواب می‌خوریم از آن لذت می‌بریم با اینکه ذائقه ظاهراً دخالتی در آن ندارد و نوازشی را که به یک محبوب می‌کنیم در ما ایجاد شادمانی می‌کند، با اینکه تماس بدنی در کار نیست.