رؤیا چیست؟

زنجیر سرنوشت تجلی بیشتر قدرت در لطافت است
این حقیقت بزرگ رؤیا است که برای همه اتفاق می‌افتد و همۀ افراد بشر و حتی حیوانات در حال خواب با آن روبه‌رو هستند. حقیقت این است که در حال خواب جسم انسان سردتر و دارای فعالیت کمتری است و همین رخوت در او حالت خلسه‌ای ایجاد می‌کند که پریسپری او را آزادی، فرصت و قدرت دید و مشاهده بیشتری می‌دهد، به این لحاظ در حالت خواب انسان با پریسپری بسیاری از انسان‌ها، حیوانات و اشیاء روبه‌رو می‌شود و آنها را به وضوح می‌بیند، با تمام هیکل و شکل و طرح هندسی حتی رنگ، به خوبی مشاهده می‌نماید.