پریسپری چیست؟

زنجیر سرنوشت تجلی بیشتر قدرت در لطافت است
انسان، حیوانات، نباتات، بلکه همۀ پدیده‌های عالم از سه نیرو یا سه قسمت تشکیل شده‌اند. یکی جسم یا کالبد است و کالبد تحریفی از کلمۀ «قالب» است و درواقع حکم قالب یا ماشین را دارد و همین قسمت مرئی است که با حس بینایی معمولی دیده می‌شود. قسمت دوم نیرویی است خیلی رقیق که تقریباً هیکل یا قالب جسم را دارد و با قالب همین جسم طرح‌ریزی شده لذا آن را «قالب مثالی» می‌نامند که به معنی «شبه‌جسم» است ماده‌ایست بسیار لطیف، هاله و ابرمانند که با وجود رقت هیکل و طرح آن جسمی را حفظ می‌کند که با آن به سر می‌برد. این عنصر را از قدیم می‌شناختند و هر قوم و ملتی به آن اسمی داده، لذا انواع اسامی مختلف برای آن قائل شده‌اند مانند جسم قلیایی، جسم هور قلیایی، او شما، پریسپری perispirit که به معنی شبه‌روح است، ضمیر باطن، جسم ستاره‌ای astral body و امثال آن و عوام آن را «همزاد» نامیده‌اند. چون روح از ماده بی‌نهایت لطیف ساخته شده که از ماده پریسپری بسی لطیف‌تر است، لذا پریسپری در اینجا وظیفه و نقش واسطه بین جسم و روح را بازی می‌کند.