حرارت و قدرت

زنجیر سرنوشت تجلی بیشتر قدرت در لطافت است
پس دیدیم که همین آب هرچه سردتر شود قدرتش کمتر می‌گردد و هرچه حرارت ببیند هم لطیف می‌شود و هم نیرویش فزونی می‌گیرد. بنابراین خود حرارت در هرکجا عمل کند قدرت زیاد به وجود می‌آورد زیرا لطیف است. حرارت در ذرات هوا هم تأثیر می‌گذارد چنانکه می‌دانیم که هوای گرم سبک‌تر است و صعود می‌کند و نیروی تحرکش بیشتر می‌باشد. (دربارۀ حرارت بعداً بیشتر سخن خواهیم گفت) این نکته را نیز از آب آموختیم که لطافت و قدرت حرارت است که به آب لطافت می‌دهد و به آن نیرو می‌بخشد.